سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه امام صادق(ع) 
عضو هيئت علمی 
1369/07/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق 
معاون آموزشی  
1369/07/01 
1377/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق 
معاون تحصیلات تکمیلی  
1377/07/01 
1379/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی  
عضو گروه عرفان اسلامی  
1377/01/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دانشکده الهیات 
مدیر گروه فلسفه و کلام  
1380/07/01 
1382/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق 
رئیس دانشکده  
1378/07/01 
1382/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
انجمن علمی عرفان اسلامی  
عضو هیئت مؤسس  
1383/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجله نامه حکمت 
سردبیر 
1381/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجله نامه حکمت  
عضو هیئت تحریریه  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مجله اندیشه حوزه  
عضو هیئت تحریریه  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مجله اندیشه حوزه  
مدیر گروه دین پژوهی  
 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پژوهشکدة امام خمینی(ره) 
مدرس 
1369/07/01 
 
فلسفه اسلامی (1) الی (5) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پیام نور 
مدرس 
 
 
فلسفه مشّاء (1) الی (3) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پیام نور 
مدرس 
1376/07/01 
 
فلسفه ملاصدرا (1) الی (4) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع)دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور 
مدرس 
 
 
منطق (1) الی (4) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع)دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور 
مدرس 
 
 
منطق ریاضی (1) الی (3) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نو 
مدرس 
 
 
منطق عالی (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نو 
مدرس 
 
 
کلام جدید (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پیام نور 
مدرس 
 
 
کلام قدیم و کلام عالی 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
الهیات در قرآن 
تدریس 
بنیاد جانبازان 
مدرس 
 
 
اخلاق کارگزاران 
تدریس 
مرکز مدیریت آموزشی خرم آباد 
مدرس 
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت  
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع)  
مدرس 
 
 
عرفان (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
منطق جدید 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
کلام تطبیقی 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس و پیام نور 
مدرس 
 
 
فلسفه اشراق و فلسفه مشّاء 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشکده امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامی (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز علوم و تحقیقات 
مدرس 
 
 
فلسفه ملاصدرا (حکمت متعالیه)