سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز علوم و تحقیقات 
مدرس 
 
 
فلسفه ملاصدرا (حکمت متعالیه) 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشکده امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامی (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس و پیام نور 
مدرس 
 
 
فلسفه اشراق و فلسفه مشّاء 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
کلام تطبیقی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
منطق جدید 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع)  
مدرس 
 
 
عرفان (1) و (2) 
تدریس 
مرکز مدیریت آموزشی خرم آباد 
مدرس 
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت  
تدریس 
بنیاد جانبازان 
مدرس 
 
 
اخلاق کارگزاران 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
الهیات در قرآن 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پیام نور 
مدرس 
 
 
کلام قدیم و کلام عالی 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نو 
مدرس 
 
 
کلام جدید (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نو 
مدرس 
 
 
منطق عالی (1) و (2) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع)دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور 
مدرس 
 
 
منطق ریاضی (1) الی (3) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع)دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور 
مدرس 
 
 
منطق (1) الی (4) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پیام نور 
مدرس 
1376/07/01 
 
فلسفه ملاصدرا (1) الی (4) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پیام نور 
مدرس 
 
 
فلسفه مشّاء (1) الی (3) 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) پژوهشکدة امام خمینی(ره) 
مدرس 
1369/07/01 
 
فلسفه اسلامی (1) الی (5) 
همکاری 
مجله نامه حکمت  
عضو هیئت تحریریه  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مجله نامه حکمت 
سردبیر 
1381/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
انجمن علمی عرفان اسلامی  
عضو هیئت مؤسس  
1383/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی  
عضو گروه عرفان اسلامی  
1377/01/01 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق(ع) 
عضو هيئت علمی 
1369/07/01 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق 
معاون آموزشی  
1369/07/01 
1377/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق 
معاون تحصیلات تکمیلی  
1377/07/01 
1379/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات 
مدیر گروه فلسفه و کلام  
1380/07/01 
1382/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق 
رئیس دانشکده  
1378/07/01 
1382/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجله اندیشه حوزه  
عضو هیئت تحریریه  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مجله اندیشه حوزه  
مدیر گروه دین پژوهی  
 
 
علمی ، اجرائی