ماهیّت فناوری و نسبت آن با تفکر دینی (در حیطه پیش فرض ها)
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : مهدی کریمی