تحلیل فلسفی ارزشهای اخلاقی خوب و بد با نظر به آراء قاضی عبدالجبار معتزلی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمد صادق زاهدی