بررسی تطبیقی مسئله نفس در دیدگاه شیخ الرئیس ابن سینا و محمد زکریای رازی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : رمضان مهدوی آزاد بنی