فیلسوفان پیشا سقراطی و چگونگی صورت بندی و اثرگذاری اندیشه های آنها در تاریخ
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : مسعود زنجانی