بی نیازی اعتقاد به وجود خدا از اقامه استدلال
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسن نوروزی