روش طبقه بندی مفاهیم در حوزه قرآن کریم (با تأکید بر روش سین تکس)
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسن صانعی پور