بررسی نظریه هرمنوتیک در آراء گادامروپل ریکو رو نقد فلسفه زبانی آن
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : قاسم پورحسن درزی