بررسی و مقایسه دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین دربارة ارتباط خدا و عامل
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : یوسف حیدری چناری