بررسی آثار خداباوری در ساحات مختلف وجودی انسان با تأییدنقش اسما و صفات الهی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : مهدی سپهری