مناسبات بین ادیان از دیدگاه قرآن
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : جعفر رضی خان