بررسی کارایی منطق ارسطویی برای برهان پذیری گزاره هایی که دارای ضرورت ازلیه هستند
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : سید علی علم الهدی