تحلیل و توجیه مبناگرایانه در معرفت شناسی معاصر
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: داشنگاه صنعتی شریف
نام استاد/نام دانشجو : امیر احسان کرباسی زاده