معناداری گزاره های دینی (نقد و بررسی ابطال گروی)
85 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : بهمن اکبری