مسئله منطقی و قرینه ای شر از دیدگاه حکمت متعالیه
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
نام استاد/نام دانشجو : علی آراسته