نظریه خیال نزد ملاصدرا و لوازم معاد شناختی آن
20 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم ابراهیمی