نجات شناسی در اسلام و مسیحیت
44 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم تحقیقات
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : مجتبی امامی