وحدت و کثرت از نظر ملاصدرا، ابن عربی و ابن سینا
24 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: علوم تحقیقات
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : همایون