ماهیت عشق از منظر امام خمینی و ابن عربی
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پژوهشکدة امام خمینی (ره)
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : میرجمال