ترجمه و تحقیق امامت در سپیده دمان شیعه اثنی عشری
61 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پژوهشکدة امام خمینی (ره)
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا رضایت