معقولطت قضایای دینی (بازخوانی نظریه غزالی)
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : جعفری ندوشن