انشان شناسی از نظر ابن سینا، ملاصدرا و ابن عربی
42 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: واحد علوم تحقیقات
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : یوسف حیدی چناری