نقش تجربه دینی در توجیه باورهای دینی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : عباس اسکوییان