بررسی رویکرد استاد مطهری به مسئله سنت و تجدد در حوزه اندیشه دینی
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق(ع)
نام استاد/نام دانشجو : حسین سوزنچی