تفسیرپذیری کتاب و سنت از دیدگاه امیرمؤمنان در نهج البلاغه
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : ابوذر رضا سلطانی