مسئله تعارض علم و دین
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمدحسین مهدوی نژاد