قراردگرایی در فلسفه پاپر
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
نام استاد/نام دانشجو : اکبری