مسئله شر از دیدگاه متکلمان اسلامی و متألهان جدید
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمود رسولی