اسلام و مدیریت
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز آموزش مدیریت خرم آباد
نام استاد/نام دانشجو : یوسف وند