پرسشهای خداوند در قرآن و نقش آنها در هدایت بشر
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسة آموزشی و پژوهشی خمینی (ره)
نام استاد/نام دانشجو : عمران عباسپور