استقراء در منطق اکتشاف و داوری از نظر پوپر
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
نام استاد/نام دانشجو : جواد دُرافشان