ساحات وجودی انسان و ارتباط آنها با یکدیگر از دیدگاه ابن سینا
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : سعیدرضا رهاوی